Bijbel Woord van God tot lering en opvoeding

Laat ons even zien wat de bijbel zelf zegt over haar inhoud, wie de woorden heeft voorzien en to wat zij kunnen dienen.

“Daarop strekte de Heer zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zeide tot mij: Thans heb ik mijn woorden in uw mond gelegd.” (Jeremia 1:9 Lei)

 “16 De gehele Schrift toch is van God ingegeven en nuttig tot lering, bestraffing, terechtwijzing, opvoeding in gerechtigheid; 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot ieder goed werk geheel toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17 Lei)

 “3 Want onze verkondiging had niets te doen met bedriegerij, oneerlijkheid of list. 4 Neen, wij geven de Blijde boodschap juist zo weer als God, die ons deze taak waardig keurde, haar ons heeft toevertrouwd; niet om mensen te behagen, maar God, die onze harten op de proef stelt.” (1 Thessalonicen 2:3-4 Lei)

 “Daarom danken ook wij voortdurend God, dat gij, na Gods woord hetwelk wij verkondigden ontvangen te hebben, het niet hebt aangenomen als een mensenwoord, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, die ook in u, gelovigen, werkt.” (1 Thessalonicen 2:13 Lei)

 “Maar de Helper, de Heilige Geest, dien de Vader door mijn naam zenden zal, die zal u alles leren en u indachtig maken alwat ik u gezegd heb.” (Johannes 14:26 Lei)

 “want een profetie is nooit voortgebracht door den wil van een mens, maar, door den Heiligen Geest gedreven, hebben mensen ze van Godswege uitgesproken.” (2 Petrus 1:21 Lei)

 “Alles toch wat in het voorafgaande geschreven is is geschreven tot onze lering; opdat wij door onze volharding en door de opwekking die de Schriften geven hoop zouden hebben.” (Romeinen 15:4 Lei)

 “want de Heer kastijdt dengene dien hij liefheeft, als een vader den zoon in wien hij welbehagen heeft.” (Spreuken 3:12 Lei)

 “En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.” (Johannes 16:8 Lei)

 “die zich houdt aan het woord dat met de ware leer strookt; opdat hij ook in staat zij met de gezonde leer te vermanen en de tegensprekers te weerleggen.” (Titus 1:9 Lei)

 “Dat dit hun overkwam was een voorspelling en is opgeschreven tot waarschuwing van ons, die aan het eind van het bestaan der wereld leven.” (1 Corinthiërs 10:11 Lei)

 “en gij hebt de vermaning vergeten, die u als zonen toespreekt: mijn zoon, acht de kastijding des Heeren niet gering, en bezwijk niet als gij door Hem bestraft wordt.” (Hebreeën 12:5 Lei)

 “Als dus iemand zich zuivert van wat onrein is, dan zal hij een eervolle bestemming hebben, geheiligd, bruikbaar voor den Heer, voor elk goed werk geschikt gemaakt.” (2 Timotheüs 2:21 Lei)

 “Maar gij, mens Gods, wacht u daarvoor; jaag naar gerechtigheid, vroomheid, geloof, liefde, geduld, zachtmoedigheid;” (1 Timotheüs 6:11 Lei)

 “De apostelen en de broeders in Judea hoorden dat ook heidenen het woord Gods aangenomen hadden.” (Handelingen 11:1 Lei)

 “Want het woord Gods is levend, krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard, doordringend tot in de scheiding van ziel en geest, gewrichten en merg, een rechter over de gedachten en overleggingen des harten.” (Hebreeën 4:12 Lei)

 

“want een profetie is nooit voortgebracht door den wil van een mens, maar, door den Heiligen Geest gedreven, hebben mensen ze van Godswege uitgesproken.” (2 Petrus 1:21 Lei)

 “9 Gedenkt hetgeen van overlang gebeurd is; want ik ben God, en anders geen, de Godheid, en niemand is mij gelijk; 10 die van den beginne den afloop mededeel, van oudsher wat nog niet is geschied! die spreek: Mijn raad zal bestaan, en alwat mij gevalt zal ik doen;” (Jesaja 46:9-10 Lei)

 “Wanneer de profeet in des Heeren naam spreekt, en het woord geschiedt niet en komt niet uit, dan is dat een woord hetwelk de Heer niet gesproken heeft: in verwatenheid heeft de profeet het gesproken; gij zult hem niet ontzien.” (Deuteronomium 18:22 Lei)

 “En nu, voordat het geschiedt, heb ik het u gezegd; opdat gij moogt geloven wanneer het geschiedt.” (Johannes 14:29 Lei)

 “maar het woord des Heeren blijft tot in eeuwigheid. En hiermee wordt het woord bedoeld dat u als heilmare is gebracht.” (1 Petrus 1:25 Lei)

 “3 van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat zij ‘s Heeren naam geprezen! 4 Hoog verheven boven alle volkeren is de Heer, hoger dan de hemel is zijn heerlijkheid.” (Psalmen 113:3-4 Lei)

 “3 Want er zal een tijd komen waarin men de gezonde leer niet verdraagt, maar, hunkerend naar wat het oor kittelt, een hoop leraren naar eigen smaak zoekt te krijgen. 4 Maar van de waarheid zullen zij de oren afwenden, en tot fabelen zich keren.” (2 Timotheüs 4:3-4 Lei)

 “Alles toch wat in het voorafgaande geschreven is is geschreven tot onze lering; opdat wij door onze volharding en door de opwekking die de Schriften geven hoop zouden hebben.” (Romeinen 15:4 Lei)

 “maar deze zijn geschreven opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus, de Zoon Gods is, en opdat gij door dat geloof het leven moogt hebben door de aanroeping van zijn naam.” (Johannes 20:31 Lei)

 “want het is God die u en doet willen en doet werken, opdat gij Hem moogt welgevallig zijn.” (Filippenzen 2:13 Lei)

Reactie schrijven

Commentaren: 0