Schrijvers' getuigenis

Schrijvers die het geschreven niet als het hunne bepalen en die zowel hun goed als slechte kanten bloot leggen.

Een Team van schrijvers onder één Hoofdredacteur Deel 2

In het vorige artikel bespraken wij al hoe de boeken van een team uitgekozen schrijvers samen gevoegd waren tot één geheel, waarbij er twee grote delen waren die elkaar complementeerde. Het ene deel kan niet zonder het andere bekeken worden als men God en zijn Werk volledig wil begrijpen en beseffen wat wij vandaag moeten doen  om met Hem in het reine te staan.

Wiens Woord of Visie?

De over een periode van 1500 jaar geschreven werken die gebundeld zijn in de Bestseller aller tijden zijn er wel 40 verschillende schrijvers van allerlei slag aan het werk geweest.

 

De op 3 continenten geschreven geschriften in het Hebreeuws, Aramees en Grieks kreeg al snel de Judaische Geschriften van de Tanakh, of het Oude Testament vertaald in het Grieks, de zogenaamde Septuaginta.

 

Normaal zou men denken dat schrijvers van een boek trots zijn op hun eigen teksten en er alles zullen aan doen om als de schrijver er van erkend te worden. Maar de schrijvers van die 66 boeken die samen het Boek der boeken of de bijbel uit maken, claimen dat het niet hun woorden zijn maar de woorden van de Allerhoogste God der goden, die Zijn Plan voor en werking met de mens kenbaar wenste te maken

 

Meer dan 3800 maal beweren de schrijvers van de bijbel dat hun woorden van God komen. Een veel gebruikte zin in de bijbel is dan ook

 

"God zeide" of "Het Woord van Jehovah God kwam tot mij"

 

Zo vinden wij:

 

“En God sprak al de navolgende woorden:” (Exodus 20:1 Lei)

 “zo zegt de Heere God: Het zal niet tot stand komen, niet gebeuren;” (Jesaja 7:7 Lei)

 

“toen kwam het woord des Heeren tot Ezechiel, den zoon van Buzi, den priester in het land der Chaldeen, aan den stroom den Kebar, en was de hand des Heeren aldaar op hem.” (Ezechiël 1:3 Lei)

 

 “En de Heer antwoordde mij en zeide: Schrijf het gezicht op, duidelijk op een plaat, opdat hij die het leest er behagen in scheppe;” (Habakuk 2:2 Lei)

 “Daarop strekte de Heer zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zeide tot mij: Thans heb ik mijn woorden in uw mond gelegd.” (Jeremia 1:9 Lei)

Ook moet het gezegd worden dat geen enkel mens tot nu toe in staat is geweest de toekomst zo getrouw te kunnen voorspellen als er in de bijbel profetiën of toekomstbepalingen voorzegd werden.

 

“want een profetie is nooit voortgebracht door den wil van een mens, maar, door den Heiligen Geest gedreven, hebben mensen ze van Godswege uitgesproken.” (2 Petrus 1:21 Lei)

“De geest des Heeren heeft tot mij gesproken, zijn rede is op mijn tong;” (2 Samuël 23:2 Lei)

 “Broeders, vervuld moest worden het Schriftwoord waarin de Heilige Geest bij monde van David voorspeld heeft over Judas, die de gids geweest is der mannen die Jezus gevangen genomen hebben:” (Handelingen 1:16 Lei)

Al de in de Heilige Schrift opgetekende voorspellingen zijn uiteindelijk uitgekomen buiten diegene die nog moeten komen, zoals de Derde wereld oorlog, de terugkeer of weder komst van Jezus, het duizendjarig rijk of millennium, de allerlaatste beproeving voor diegenen geboren na Jeshua's beoordeling en tenslotte de uiteindelijke verwezenlijking en overhandiging van het Koninkrijk Gods door Jezus aan zijn hemelse Vader, de enige ware God boven alle andere goden, die geen mens kan zien.

 

Het is die God die een eeuwige Geest is en door gen mens kan aanschouwd worden die het heft in handen heeft. Hij, de God van Mozes en God van Abraham,  die ook de God van Jezus is, en God van de Bijbel, heeft Zijn Woorden aan de mensheid gegeven en heeft Zijn verordeningen laten optekenen door aardse wezens zodat hun medeburgers zouden komen in te zien wat zij horen te doen en te weten.

 

Wij moeten beseffen dat de in de Heilige Schrift opgetekende woorden werkelijk de Woorden van God zijn die aan de mensen voorgelegd zijn zodat zij tot het volle verstand zouden komen en hun levensstijl zouden kunnen aanpassen naar het goeddunken van de Allerhoogste God.

 

“16 De gehele Schrift toch is van God ingegeven en nuttig tot lering, bestraffing, terechtwijzing, opvoeding in gerechtigheid; 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot ieder goed werk geheel toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17 Lei)

 “Daarom danken ook wij voortdurend God, dat gij, na Gods woord hetwelk wij verkondigden ontvangen te hebben, het niet hebt aangenomen als een mensenwoord, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, die ook in u, gelovigen, werkt.” (1 Thessalonicen 2:13 Lei)


Getuigenis van de schrijvers

Als men meer dan 3800 maal de schrijvers hoort zeggen dat het niet hun woorden zijn die ze opschrijven maar dat het de woorden zijn van Dé God die tot hen sprak, kan men zich afvragen of zij dit zo maar fantaseerden, ofwel dat zij de grootste leugenaars en bedriegers waren van alle tijden.

 

Nochtans wisten zij dikwijls woorden te gebruiken die nog niet gebruikelijk waren en dingen te vertellen die nog zo ver in de toekomst waren dat de mensen er zelfs geen idee van hadden wat die namen konden betekenen of wie die personen wel konden zijn.

 

Indien het bedriegers waren die de ene leugen na de andere verkochten kan men zich ook afvragen of het wel mogelijk is dat zulke slechte mensen dan toch zulk een bijzondere teksten konden voortbrengen.

 

"Bittere bronnen kunnen geen zoet water voortbrengen."

 

Anderen zouden dan wel denken aan duivelse machten of demonen. Vreemd mag dat dan wel zijn, dat als zij niet in de Kracht van God geloven zij dan wel in bijzondere wezens zouden geloven die uitzonderlijke macht zouden hebben en mensen zo zouden kunnen beïnvloeden.

 

Ook moet gezegd dat zo'n 40 verschillende schrijvers uit verschillende sociale klassen zich niet schaamden om hun herkomst, hun slechte gedachtegang als ook slechte daden neer te schrijven. zij hebben niet de minste inspanning geleverd om zichzelf er beter te doen uit komen dan dat zij eigenlijk waren.

 

Ook konden zij over dingen schrijven war toen nog geen wetenschappelijk bewijs voor was of er nog geen naslagwerken over zulke zaken bestonden. Ook al is de Bijbel geen wetenschappelijk boek en moet het ook zo niet gezien worden, verkoopt het ook geen wetenschappelijke onzin, in tegenstelling tot de overige klassieke literatuur.

Bepaalde zaken die pas in de laatste jaren wetenschappelijk ontdekt en verder beschreven werden, stonden al eeuwen geleden in de Heilige Schrift opgetekend.

 

De schrijvers getuigen ook over Gods Kracht. Zij vertellen over hun eigen stommiteiten en de dwalingen van de mensen rondom hen en hoe God daar mee om ging. Ook vertellen zij over een hele boel gebeurtenissen die met wereldse geschriften en archeologische opgravingen bevestigd kunnen worden. Uit vele wereldse geschriften blijkt ook de betrouwbaarheid van de verslaggeving van die Bijbel schrijvers. wij kunnen dat hele werk aanschouwen als een geschiedschrijving en een verslaggeving wat er met Gods Volk gebeurd is en hoe God met de mensheid heeft omgegaan.Reactie schrijven

Commentaren: 0