Goed voorziene berggids

De weg naar God gaat langs allerlei wegen, bergen en dalen. Makkelijke stukken en moeilijke stukken zullen wij in ons leven tegen komen. Geen enkel leven bestaat uit een mooi gladgestreken pad. Zoals er geen rozen zonder doornen zijn is het leven bezaaid met allerlei hindernissen, mooie en minder mooie ogenblikken. Daarin de weg niet kwijt geraken is niet altijd eenvoudig. Maar indien wij een zeer goede begeleider of gids hebben zal het veel makkelijker gaan dan dat wij alles proefondervindelijk moeten ondergaan.

Voor een trektocht in een wilde wereld

Paden of sporen

Eens geplaatst op deze wereld moeten wij met vallen en opstaan veel dingen leren. Bij dat opgroeien kunnen anderen ons helpen. Zij kunnen ons met raad en daad bij staan. Ook hebben wij in ons leven voortrekkers nodig of mensen die onze karrenvracht willen op gang trekken.

 

Tijdens ons leven mag onze trein ook aanvullende wagons krijgen. Maar dat maakt dat onze motor sterker moet worden, alsook dat wij makkelijker kunnen ontsporen. Daarom moeten de spoorliggers en de rails goed liggen en stevig zijn.

 

Ook de ondergrond voor de wegen waarop wij ons begeven moet stevig genoeg zijn. Als wij nieuwe paden moeten aanleggen moeten wij hiervoor het juiste materiaal hebben maar moeten wij ook een goede bodemkennis hebben en de fundamenten goed weten op te bouwen.

 

Voor de zoektocht naar God hebben wij  door die God een hulpmiddel gekregen. Hij zelf heeft sinds het begin van de mensheid die mensen bij gestaan, begeleid en raad gegeven om het beste van hun leven te maken. Die Woorden die Hij tot hen uitsprak heeft Hij ook door enkele uitgekozen mensen laten optekenen.

 

Ongeschoolden, herders, vissers, geschoolden, leraren, profeten, priesters en koningen heeft god tot zich geroepen om Zijn woorden op te schrijven. Die woorden kunnen wij vandaag nog lezen.

Tegenwoordig zijn er heel wat makkelijker en minder ruimte in beslag nemende middelen om die opgetekende woorden te raadplegen.

 

Na de stenen tafelen, de schapenhuiden, papyrus en perkament rollen, kon de drukkunst een revolutie in de verspreiding van Gods Woord veroorzaken en konden de mensen controleren of hun kerk wel of niet die Bijbel of dat Woord van God volgde. Meerdere mensen ontdekten zo dat hun kerkgemeenschap hen dingen wou doen geloven die helemaal niet in het Boek der boeken, de Bijbel stonden. Ook vandaag treffen wij nog heel wat mensen aan die een heel ander idee hebben dan van wat er in de Bijbel verkondigd wordt.

 

Na de drukkunst kwam de technologie met nog een makkelijker verspreidingsmiddel en naslagwerk of opzoekingssysteem. De computer, smartphones en het internet bieden nu velerlei mogelijkheden om op te zoeken en om teksten te vergelijken.

 

Vele Bijbelvertalingen zijn nu makkelijk in handbereik. Hier kan u dan best ook gebruik van maken.

Plaatsen

Geboren op een plek, hoeft ons niet tot die ene plek in ons leven te beperken.

 

Zij die geboren en getogen trots zijn op hun vaste stek, gewagen het ook om regelmatig die ene plaats te verlaten en andere oorden op te zoeken, al is het voor een korte of langere vakantie. Reizen is vandaag de dag ook makkelijker geworden.

 

De kans hebbend om meerdere plaatsen te bezoeken, om met andere culturen in contact te komen, meerdere ervaring op te lopen, maakt dat wij ook constant met meerdere zaken verleid kunnen worden of afgeleid kunnen geraken van onze trektocht naar het ware einddoel.

 

Op ons levenspad komen wij veel kruispunten tegen met vele wisselsporen, maar ook met veel verkeerslichten die ons een oponthoud kunnen bezorgen.

 

Ook durven wij wel eens in een kano stappen en de wilde wateren opvaren, maar hierdoor ook wel eens ferm nat worden door meegesleurd te worden door een waterval.

 

Het leven gaat niet altijd stroom opwaarts. Het kent zijn regenbuien, maar ook zijn stormen en watervallen.

 

Als wij de juiste beschermingskledij dragen kan het gerust wel mee vallen. Maar waarom zouden wij het zo moeilijk maken in het leven als het makkelijker kan.

 

De Schepper van het universum heeft voorzieningen getroffen. Hij heeft de rots in de branding voorzien. Hij heeft de wachttorens en lichtbakens geplaatst op de noodzakelijke plaatsen.

Wij moeten echter die lichtbakens en de juiste tekens kunnen zien en opvangen.

Onze radar moet goed werken en wij moeten de juiste netstroom hebben. Zonder juiste voeding zullen wij er ook niet geraken.

 

God is de Allerhoogste Voorziener Die ons al het nodige materiaal aan biedt.

 

Zijn Woorden zijn opgetekend in de Bestseller aller tijden.

Mensen

Op onze levenstocht komen wij heel wat mensen tegen. Op al die jaren van ons bestaan zullen vele namen ons passeren. De meesten zullen wij vergeten maar enkele zullen ons zeer nabij blijven.

 

Hun daden en de herinnering aan hen, zullen in ons hoof gekerfd blijven staan.

Wij ook moeten er voor zorgen dat wij in goede zin zullen herinnerd worden.

 

Om ons te gidsen laten wij ons best niet leiden door diegenen die onwaarheden verkopen en ons op slechte gedachten of slechte paden willen brengen.

 

Best steken wij onze energie in dingen die de moeite waard zijn. Het leven is te kort. Al snel zijn wij misleid en verliezen wij tijd met een onnodige omweg.

 

Men kan heel wat bibliotheken vinden met boeken vol met mensenwoorden die zeer vergankelijk zijn.

In vele boekenkasten liggen ook werken die eens gelezen achter gelaten worden en niet meer ter hand worden genomen.

 

Van één verzamelwerk dat al eeuwen oud is moeten wij vaststellen dat het wel zeer veel besproken wordt maar weinig echt gelezen wordt.

Onterecht laten vele mensen het ongelezen liggen.

 

Zelfs als men niet in God wil geloven is die boekenverzameling een schat aan kennis en goede raad die elke mens ten goede kan komen.

 

Wij weten echter dat het niet die mensen hun eigen woorden zijn die zij optekenden, maar de Woorden die God van hen vroeg om neer te pennen.

 

“En God sprak al de navolgende woorden:” (Exodus 20:1 LSB13)

 “zo zegt de Heer Jahwe {Jehovah}: Het zal niet tot stand komen, niet gebeuren;” (Jesaja 7:7 LSB13)

 “Daarop strekte Jahwe zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zeide tot mij: Thans heb ik mijn woorden in uw mond gelegd.” (Jeremia 1:9 LSB13)

“16 De gehele Schrift toch is van God ingegeven en nuttig tot lering, bestraffing, terechtwijzing, opvoeding in gerechtigheid; 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot ieder goed werk geheel toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17 LSB13)

 “20 Voor alles toch weet gij dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige verklaring toelaat; 21 want een profetie is nooit voortgebracht door den wil van een mens, maar, door den Heiligen Geest gedreven, hebben mensen ze van Godswege uitgesproken.” (2 Petrus 1:20-21 LSB13)

 “1  Dit zijn Davids laatste woorden: De godsspraak van David, den zoon van Izai, de godsspraak van den man die hoog verheven werd, den gezalfde van Jakobs god, den lieveling van Israels liederen: 2 De geest van Jahwe heeft tot mij gesproken, zijn rede is op mijn tong;” (2 Samuël 23:1-2 LSB13)

 “die in den hemel moet verblijf houden tot de tijden van de herstelling aller dingen, waarvan God bij monde van zijn heilige profeten van oudsher gesproken heeft.” (Handelingen 3:21 LSB13)

Al van vroeg in de oudheid heeft God mensen uitgekozen om anderen de weg te leiden. Wij zijn best om naar die 'leiders' te luisteren. Wij kunnen best gehoor geven aan wat er opgetekend is in die verzameling van 66 boeken.

 

Zo heeft Mozes als eerste de weg geëffend met te vertellen over het ontstaan van alles en een schijnwerper geplaatst op de reden van ons bestaan. Het hoe en waarom werd verder uit de doeken gedaan door schrijvers uit alle windrichtingen en van allerlei standen.

 

Van herder tot regeerder mochten meerdere mensen zich geroepen vonden om Gods Woord en Zijn Wil kenbaar te maken.
Vandaag kan niemand nog een excuus aanbrengen, te zeggen dat hij van niets wist of die boeken niet kon raadplegen.

In meer dan 2500 vertaald zijn ze leesbaar en verstaanbaar voor de meeste mensen in deze wereld.

 

In het volgende hoofdstuk gaan wij die boeken en schrijvers nog meer onder de loep nemen.Reactie schrijven

Commentaren: 0