De Plannenontwerper laat kaarthouders of klanten vrij kiezen

De kaartontwerper is geen potentaat die iedereen verplicht slechts één weg af te leggen of langs één weg te wonen

De Grootste Architect, ontwerper van het universum, heeft Zijn Plan ontworpen voor het enorm groot universum, groter dan veel mensen wel beseffen. Hij legt het aan eenieder voor die er in geïnteresseerd is, maar uiteindelijk is het aan de klant om zelf beslissingen te nemen.

 

De Grootste Maker aller tijden geeft Zijn Stem voor allen die willen horen en luisteren. Wat zij doen met wat Hij wereldkundig tracht te maken ligt aan hen. Indien wij oorstopjes willen dragen is dat fijn, maar dan moeten wij ook zelf na gaan wat wij willen zien of te weten komen. Alles is voor ons opgetekend en makkelijk te vinden. Men kan gedrukte pers  (blaadjes, pamfletten, boeken) na gaan of men kan bij de moderne elektronische middelen ten rade gaan (torencomputer, laptop, tablet, notebook, internet) waar applicaties of nodige software alles in handbereik kan brengen.

 

Men heeft heel wat voorzieningen waar men kan uit kiezen. Dat maakt dat u ook voor die keuze kan gesteld worden om uit te kijken welke middelen u wil gebruiken om op weg te gaan.

 

Als u op zoek naar God gaat, die wil gevonden worden, moet u niet verwachten dat Die meedogenloos zal verplichten langs dit of langs dat pad te gaan. Hij zal meerdere wegen voorstellen en aanvaarden dat u langs deze op zoek gaat. Er is heel wat dat God toe laat in deze wereld, maar dat betekend daarom nog niet dat God daar helemaal of zelfs gedeeltelijk zou mee akkoord gaan. Niet alles in deze wereld valt onder de gratie van God.

 

De geschiedenis heeft heel wat figuren gehad die verschrikkelijke dingen hebben gedaan aan hun medemens. Het meeste leed is veroorzaakt door wat mensen verricht hebben.

 

Bij het begin van dit alles (ons tijdsbestel, het systeem der dingen of besluit der dingen) heeft de mens zelf tegen zijn ontwerper gerevolteerd. De eerste mens, die in opstand kwam tegen zijn maker, heeft zelf afstand genomen van Hem. Nochtans had en heeft die Ontwerper het beste voor met die mens. Uit liefde voor hen gaf Hij hen de mogelijkheid om zelf alles te regelen en zelf hun weg te gaan. Zo zijn de eerste man en vrouw de wijde wereld ingestapt en hebben hun kroost die wijde wereld leren kennen.

 

De Maker heeft van de weg naar Hem vertelt dat het te vergelijken valt met een lichaam dat meerdere ledematen en elementen heeft om goed te kunnen werken. als er iets in het lichaam niet meer goed functioneert kan het geheel in moeilijkheden geraken. Hart, longen, bloedvaten, nieren, spleen, maag, darmen, zij  zijn allemaal nodig om een goed gezond lichaam te vormen.

 

De Maker zal uiteindelijk bepalen waar iemand geplaatst zal worden en wat zijn taak zal zijn.

 

Wanneer men onderweg naar God is kan het gerust zijn dat men een heel ander parcours af legt dan iemand anders. Daar moet ge je geen zorgen over maken. Uiteindelijk zal het er op aan komen dat je jouw tocht zo goed mogelijk af legt en uiteindelijk je einddoel bereikt.

 

God, die Zijn schepselen lief heeft heeft begrip voor ieder wezen en ziet hoe de persoon inwendig is en voelt. Rekening houdend met de hartentoestand van iemand zal Hij al of niet de weg wijzen.

 

God zal Hij Zijn Plan voor leggen en zal ook de verscheiden keuzes laten inzien, maar laat het over aan de vrije wil van eenieder om naargelang kennis en inzicht een beslissing te nemen welke kant uit te gaan.

 

***

 

“4 Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; 5 en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; 6 en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.” (1 Corinthiërs 12:4-6 NBG51)

 “11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. 12 ¶ Want gelijk het lichaam een is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, een lichaam vormen, zo ook Christus; 13 want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt. 14 Want het lichaam bestaat toch ook niet uit een lid, maar uit vele leden. 15 Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? 16 En indien het oor zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam? 17 Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk? 18 Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild. 19 Indien zij alle een lid vormden, waar bleef het lichaam? 20 Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts een lichaam. 21 En het oog kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet nodig, of ook het hoofd tot de voeten: ik heb u niet nodig. 22 Ja, veeleer zijn die leden van het lichaam, welke het zwakst schijnen, noodzakelijk, 23 en juist die delen van het lichaam, welke wij minder in ere houden, bekleden wij meer eervol, en onze minder edele leden worden met groter eer behandeld, 24 doch onze edele leden hebben dat niet nodig. God heeft evenwel het lichaam zo samengesteld, dat Hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was, 25 opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. 26 Als een lid lijdt, lijden alle leden mede, als een lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. 27 ¶ Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. 28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, [bekwaamheid] om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.” (1 Corinthiërs 12:11-28 NBG51)

“Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.” (Jeremia 17:10 NBG51)

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0