Uit 3 continenten

De Bestseller aller tijden is een bibliotheek van boeken die geschreven werden op 3 continenten: Afrika, Azië en Europa

Een Team van schrijvers onder één Hoofdredacteur Deel 1

Onder verschillende omstandigheden

Charles Dickens heeft ooit gezegd:

 

"Het Nieuwe Testament is het allerbeste boek dat ooit bestaan heeft of zal bestaan in de hele wereld."

 

Hij vergat daarbij te kijken naar het voorgaande boekdeel van een werk dat één geheel uit maakt. Het Nieuwe Testament is namelijk een verder zetting van het voorgaande Oude Testament. Dat Nieuwe Testament gaat namelijk verder in op dingen die voor sommige mensen niet zo duidelijk waren. Rabbi Jeshua, heden beter gekend onder de naam Jezus Christus, is de gezondene van God die dieper inging op zijn hemelse Vader Zijn Woorden. Hij verklaarde vele dingen die voor meerdere mensen nog te onduidelijk waren of vragen deden oproepen.

 

Toen die rabbi rondtrok waren het niet zulk een makkelijke tijden en heerste er eigenlijk ook een politieke onrust waarbij deze vertegenwoordiger van God roet in het eten kwam gooien en om die reden ook uit de weg geruimd werd.

 

Maar voor hem waren er nog woeliger tijden geweest. Het ging er zelfs op een bepaald moment zo slecht aan toe dat een zondvloed de gehele bewoonde aarde  bedekte en geen sterveling over liet buiten de door God verzochten. Op bepaalde ogenblikken werden de mensen die voor God gingen zo zeer beproefd dat zij als slaaf werden gebruikt of gedood werden wegens hun geloof.

 

Men had vrijsteden en plaatsen waar God zijn volk liet wonen in vrede, zolang zij ook met God samen in zee wensten te gaan. Maar regelmatig vergaten de mensen hun Schepper en moest deze ze terug tot de orde roepen.

Hiervoor gebruikte God zijn uitverkoren lieden die uit allerlei lagen van de bevolking kwamen. Vanuit het Midden Oosten gingen zij aan de slag om die Woorden van God voor goed op te tekenen.

 

Vanuit de landen aan de 'Grote Zee' het koninkrijk Juda en Israël gingen uitverkozen lui naar het noorden en het westen maar vonden ook de weg naar het zuiden, een zeer groot gebied bedekkend rond de Adriatische, Egeïsche en Middelandse Zee.

 

De teksten werden in woestijnlandschappen, bergstreken, tenten, paleizen en gevangenissen geschreven.

 

De verzamelde werken, geschreven op drie continenten - Afrika, Azië en Europa - onder verschillende omstandigheden, werden neergepend in 3 verschillende talen - Hebreeuws, Aramees en Grieks en werden tot nu toe (in 2016) al in 2500 verscheiden talen omgezet.

Voorgeschiedenis

Rond de Eufraat en Tigris werd in het begin der tijden een man en een vrouw in een Tuin of aards paradijs geplaatst. Zij hadden de vrije wil om te doen en te laten wat zij wilden en nog belangrijker om de Wil van God al of niet te volgen.  Erg genoeg besloten zij om die niet op te volgen en Gods positie zelfs in twijfel te trekken, hem beschuldigend van onterecht dingen voor hen achter te houden.

Hun daad van weerspannigheid leverde de eerste zonde of erfzonde op, waarop God hen het volledig recht gaf om alles zelf te klaren.

 

Wij zien echter dat die zelfstandigheid van de mens hem nog steeds geen geluk heeft gebracht zoals het eertijds in de Tuin van Eden was.

 

Ook al had de mens God in de steek gelaten, heeft God zelf de mens nooit opgegeven of in de steek gelaten. Steeds was en is Hij daar voor hen. Zij die op God beroep willen doen kunnen dat. Zij die God willen zoeken en vinden mogen en kunnen dat.

 

God heeft hier voor zelfs maatregelen getroffen en mensen uitgezocht die Hem op aarde konden vertegenwoordigen en Zijn Woorden en Wensen kenbaar maken.

Verwachtingsperiode der Messias

Na de eerste zondeval werd de mens uit de Tuin van Eden gestuurd en moest hij zelf voor zich zelf instaan. Al snel kwam van het ene kwaad het andere en moest God vast stellen dat de mensen het noorden waren kwijt gespeeld.

 

Hoognodig was het dat zij een kompas kregen en dat zij er regelmatig aan herinnerd werden wat er in het verleden was gebeurd. Daarom gaf God aan Mozes een stenen tafel met 10 geboden (de Mozaïsche Wet) waar de mensen zich aan hoorden te houden en vroeg God verder aan Mozes om Zijn woorden op te tekenen voor het nageslacht.

 

Hier op begon Mozes met het neerschrijven van de ontstaansgeschiedenis (de Bereshith of Genesis) . De vijf boeken (daarom ook Pentateuch genoemd) die Mozes zo schreef vormen samen Het Wetsboek, Wetboek of de Thora.

 

Hier op volgend voorzagen Jozua, Samuël, Gad, Nathan, Jeremia en Ezra met de profeten Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, amos, Obadia, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zacharia en Maleachi voor de Profetische Geschriften of Nevi'im of Nevie'iem.

 

Vervolgens zijn er  boeken van David, Salomo, Nehemia, Mordechai en anderen die samen de vóór Messiaanse Geschriften  of 1ste Geschriften brengen of de Kethuvim aleph.

Na de geboorte van de Messias

Als er een eerste reeks geschriften zijn mag je jezelf aan een tweede reeks verwachten. Deze worden gebracht onder de naam Kethuvim Bet of 2de Geschriften, die allen behoren tot de Messiaanse Geschriften of het Nieuwe testament.

 

Hieronder vinden wij de verslagen van Jezus leven onder de Evangeliën of Goede Tijdingen ook wel Gospels genoemd. Onder de vier evangelisten hebben wij Mattheus, Markus, Lukas en Johannes.

 

Na Jeshua's dood trachtten de leerlingen van de leermeester zijn leerstellingen door te geven. De arts Lukas vertelt de geschiedenis van de eerste Christenen. Zijn verslaggeving moet ons een beeld scheppen van hoe wij ook verder een gemeenschap van gelovigen moeten vormen.

 

De Christenheid wordt verder voorzien van geloofsbrieven. Die brieven van Paulus, Jakobus, Petrus Johannes en Judas dienden ter ondersteuning van die eerste Christenen, maar zijn nog doeltreffend voor onze opbouw.

 

De tweede verzameling of laatste boekdeel wordt afgesloten met wel het meest moeilijk te begrijpen boek, dat verwijst naar wat er nog zal aankomen en hoe de wereld zal vernieuwd worden. Het is een visioen of Visionaire Visie van Johannes met een apocalyptische weerslag, waardoor het zich de naam Apocalyps alsook Openbaring van Johannes verwierf.

 

 Reactie schrijven

Commentaren: 0